Regulamin programu wsparcia Fundacji HASCO-LEK

 • Regulamin przyznawania pomocy osobom fizycznym w ramach

  Programu Wsparcia Fundacji „HASCO-LEK”.

   

  1. Fundacja „HASCO-LEK” prowadzi Program Wsparcia dla osób potrzebujących (Beneficjenci), w szczególności dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i chorych (Program).

  2. Celem Programu jest umożliwianie wszechstronnego rozwoju oraz wsparcie w pokonywaniu barier, z jakimi borykają się Beneficjenci.

  3. Obszarami priorytetowymi Programu są:

  a. wsparcie w sytuacjach, w których pomoc nie jest udzielana przez inne instytucje pomocowe lub pomoc ta jest niewystarczająca,

  b. umożliwianie rozwoju w sferach: nauki, edukacji, oświaty i wychowania (w tym wspieranie uzdolnień) oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

  c. pomoc dzieciom i młodzieży borykającym się z trudnościami, które wynikają m.in. z natury społecznej, ekonomicznej, niepełnosprawności, trudności w nauce, różnic kulturowych, problemów zdrowotnych czy przeszkód natury geograficznej oraz osobom niepełnosprawnym i chorym.

  4. W ramach Programu Fundacja udziela pomocy finansowej, w szczególności z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz urządzeń lub rzeczowej.

  5. W ramach Programu wsparcia dzieci i młodzież szczególnie zdolna może starać się o wsparcie w rozwoju swoich uzdolnień.

  6. W uzasadnionych przypadkach wsparcie może dotyczyć innego przeznaczenia niż wymienione wyżej, zgodnego z celami statutowymi Fundacji.

  7. Osoba ubiegająca się o wsparcie w ramach Programu (Wnioskodawca) składa wniosek wyłącznie drogą pisemną – listownie na adres: Fundacja „HASCO-LEK”, ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław. Wnioski wpływające inną drogą nie będą rozpatrywane.

  8. Wnioskodawca składa wniosek w imieniu własnym albo Beneficjenta będącego małoletnim lub ubezwłasnowolnionym, którego Wnioskodawca jest przedstawicielem ustawowym (rodzicem, opiekunem lub kuratorem).

  9. We wniosku należy uzasadnić swoją prośbę oraz opisać sytuację materialną i życiową.

  10. Do składanego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

  b. Oświadczenie o dochodach (dochód na członka rodziny) + dokumenty poświadczające dochody (kopia PIT 36 lub PIT 37, zaświadczenia poświadczające wszystkie dochody gospodarstwa domowego np. z MOPS, ZUS, PUP itp.),

  c. Audiogram lub inne wyniki badań potwierdzające sytuację zdrowotną opisaną we wniosku – jeśli dotyczy,

  d. Wycena – faktura, faktura pro forma, kosztorys,

  e. Informacje o dofinansowaniu z instytucji pomocowych (NFZ, PCPR, MOPS/GOPS, inne fundacje itd.),

  f. Wypis ze szpitala – jeśli dotyczy,

  g. Zlecenie na wyroby medyczne – jeśli dotyczy,

  h. Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy,

  i. Numer PESEL Beneficjenta oraz jego przedstawiciela ustawowego (w przypadku, gdy Beneficjentem jest małoletni lub ubezwłasnowolniony),

  j. Inne dokumenty potwierdzające opisaną we wniosku sytuację.

  11. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

  12. Wnioskodawca ubiegając się o wsparcie w ramach Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jego oraz Beneficjenta, którego jest przedstawicielem ustawowym.

  13. Wnioski rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji na specjalnym posiedzeniu. Zarząd podejmuje decyzje biorąc pod uwagę w szczególności: cele statutowe Fundacji oraz Programu, uzasadnienie prośby (pilność, ważność) oraz motywację i postawę osoby ubiegającej się o wsparcie, sytuację materialną i życiową, rodzaj sprzętu, urządzeń oraz dofinansowanie z innych instytucji pomocowych, trwałość rezultatów pomocy, jak również aktualne możliwości finansowe Fundacji.

  14. Fundacja może zwrócić się do innych instytucji o wsparcie eksperckie w ocenie wniosku oraz poprosić Wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty, informacje, wyjaśnienia.

  15. Okres rozpatrywania wniosków wynosi do 6 miesięcy. Osoba znajdująca się w wyjątkowo trudnej sytuacji może zwrócić się we wniosku o pilne rozpatrzenie prośby.

  16. O decyzji Zarządu Fundacja informuje listownie.

  17. Przekazanie przez Fundację pomocy następuje po podpisaniu z Wnioskodawcą umowy darowizny. Wsparcie ze strony Fundacji podlega zapisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  18. Fundacja w ramach Programu przekazuje środki pieniężne na konto bankowe sprzedawcy danego sprzętu, urządzenia itp., na podstawie faktury VAT lub pro forma, wystawionej na nazwisko Beneficjenta lub przekazuje darowiznę rzeczową.

  19. Fundacja wpłaca kwotę należności wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 18, wyłącznie do kwoty umowy darowizny zawartej z Wnioskodawcą.

  20. W szczególnych przypadkach, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zasadach ustalonych na posiedzeniu Zarządu Fundacji.

  21. Zarząd Fundacji ma prawo sprawdzenia, czy otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne lub darowizna rzeczowa zostały prawidłowo wykorzystane.

  22. Fundacja może informować opinię publiczną o udzielanej w ramach Programu pomocy, z zachowaniem anonimowości Beneficjentów. Publikacja wizerunku może być dokonana wyłącznie za zgodą Beneficjentów albo ich opiekunów prawnych. Kwestie te regulowane będą indywidualnie i opisane w umowie darowizny.

  23. W ramach Programu nie jest udzielane wsparcie instytucjom publicznym ani organizacjom pozarządowym.

  24. Fundacja może polecić Beneficjentowi podanie do publicznej wiadomości informacji o uczestnictwie w Programie, szczególnie w przypadku jeśli prowadzi on swoją stronę internetową. Kwestie te regulowane będą indywidualnie w umowie darowizny. 25. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia pomocy, pomimo iż osoba ubiegająca się o pomoc spełnia warunki Programu, bez podania przyczyny.

  25. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia pomocy, pomimo iż osoba ubiegająca się o pomoc spełnia warunki Programu, bez podania przyczyny.

   

  Załączniki:

  1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  2) Oświadczenie o dochodach