Regulamin programu wsparcia Fundacji HASCO-LEK

 • Regulamin nr 2/FUN/OPO dotyczący przyznawania pomocy
  osobom fizycznym oraz instytucjom społecznym, instytucjom publicznym
  i organizacjom pozarządowym

   

  Regulamin nr 2/FUN/OPO dotyczący przyznawania pomocy osobom fizycznym oraz instytucjom społecznym, instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym (dalej jako Beneficjenci) w ramach :

  • realizowanych celów i zakresu działania zawartych w statucie oraz ustalonych przez Zarząd priorytetów wsparcia Fundacji „HASCO-LEK”;
  • akcji kampanii marketingu społecznego „Pomagam? Naturalnie” -„Podaruj zdrowie nie tylko sobie” – (dalej jako Program)

  1. Fundacja „HASCO-LEK” (dalej również jako: Fundacja) realizuje pomoc w ramach Programu skierowaną do osób potrzebujących, w szczególności : dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i chorych (osób fizycznych) oraz instytucji: społecznych, publicznych i organizacji pozarządowych.

  2. Opis celów i zakresu przyznawania pomocy

  2.1. Celami Programu jest umożliwianie wszechstronnego rozwoju oraz wsparcie w pokonywaniu barier, z jakimi borykają się Beneficjenci.
  2.2. Obszarami priorytetowymi Programu są w szczególności:

  a) pomoc dzieciom i młodzieży borykającym się z trudnościami, które wynikają m.in. z natury społecznej, ekonomicznej, niepełnosprawności, trudności w nauce, różnic kulturowych, problemów zdrowotnych czy przeszkód natury geograficznej;
  b) pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym;
  c) wsparcie w sytuacjach, w których pomoc nie jest udzielana przez inne instytucje pomocowe lub pomoc ta jest niewystarczająca;
  d) umożliwianie rozwoju w sferach: nauki, edukacji, oświaty i wychowania (w tym wspieranie uzdolnień m.in: dzieci i młodzieży) oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  e) inne wsparcie finansowe lub rzeczowe zgodne z celami statutowymi Fundacji.

  3. Forma udzielonego wsparcia

  3.1. W ramach Programu, Fundacja udziela pomocy w postaci przyznanej darowizny finansowej lub przekazania darowizny rzeczowej Beneficjentom ubiegającym się o wsparcie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3.2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Fundacji, wsparcie może dotyczyć innego przeznaczenia niż wymienione wyżej, zgodnego z celami statutowymi Fundacji.

  4. Wnioski o wsparcie

  4.1. Beneficjent tj.: osoba fizyczna, instytucja społeczna, instytucja publiczna, organizacja pozarządowa, ubiegający się o wsparcie w ramach Programu – (dalej też jako: Wnioskodawca), składa podpisany wniosek drogą pisemną – listownie na adres: Fundacja „HASCO-LEK”, ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław lub adres e-mail: fundacja@hasco-lek.pl.
  4.2. Wnioski wpływające drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@hasco-lek.pl, powinny być uzupełnione poprzez przesłanie dokumentów wyłącznie drogą listowną na adres siedziby Fundacji.
  4.3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
  4.4. Wnioskodawca składa wniosek w imieniu własnym albo Beneficjenta będącego małoletnim lub ubezwłasnowolnionym, którego Wnioskodawca jest przedstawicielem ustawowym (rodzicem, opiekunem lub kuratorem – dotyczy osób fizycznych).
  4.5. We wniosku należy uzasadnić swoją prośbę oraz opisać sytuację materialną i życiową (dotyczy osób fizycznych).
  4.6. Do składanego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (pkt. 4.6.1 dotyczy osób fizycznych; pkt. 4.6.2 dotyczy instytucji społecznych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych).
  4.6.1 Wniosek złożony przez osobę fizyczną powinien zawierać:

  a) Klauzulę informacyjną;
  b) Oświadczenie o dochodach (dochód na członka rodziny) oraz dokumenty poświadczające dochody (kopia PIT 36 lub PIT 37, zaświadczenia poświadczające wszystkie dochody gospodarstwa domowego np. z MOPS, ZUS, PUP itp.); wzór oświadczenia o dochodach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
  c) Audiogram lub inne wyniki badań potwierdzające sytuację zdrowotną opisaną we wniosku – jeśli dotyczy;
  d) Wycenę sprzętu, urządzenia – faktura, faktura pro forma, kosztorys;
  e) Informację o dofinansowaniu z instytucji pomocowych (NFZ, PCPR, MOPS/GOPS, inne fundacje itd.);
  f) Wypis ze szpitala – jeśli dotyczy;
  g) Zlecenie na wyroby medyczne – jeśli dotyczy;
  h) Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy;
  i) Inne dokumenty potwierdzające opisaną we wniosku sytuację.

  4.6.2 Wniosek złożony przez instytucję społeczną, instytucję publiczną, organizację pozarządową powinien zawierać:

  a) Klauzulę informacyjną;
  b) Opis celów oraz zadań realizowanych przez Wnioskodawcę ze wskazaniem podstaw prawnych, statutowych, regulaminowych itp. oraz ich spójność z celami statutowymi Fundacji Hasco-Lek;
  c) Opis zakładanych rezultatów;
  d) Wskazanie grupy docelowej oraz jej potrzeb przy realizowanym np.: projekcie, zadaniu, programie;
  e) Wyszczególnienie źródeł finansowania (np.: składki członkowskie, dotacje, inni sponsorzy);
  f) Uzasadnienie prośby o wsparcie, przedstawienie kosztorysu np. projektu, programu, kampanii;
  g) Dane kontaktowe do Wnioskodawcy oraz wyznaczonej osoby koordynującej działania;
  h) Statut, regulamin instytucji społecznej, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej.

  5. Rozpatrywanie wniosku

  5.1. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.
  5.2. Wnioskodawca ubiegając się o wsparcie w ramach Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jego oraz Beneficjenta, którego jest przedstawicielem ustawowym (jeśli dotyczy).
  5.3. Wnioski rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji na specjalnym posiedzeniu. Zarząd podejmuje decyzje biorąc pod uwagę w szczególności: cele statutowe Fundacji oraz Programu, uzasadnienie prośby (pilność, ważność) oraz motywację i postawę osoby ubiegającej się o wsparcie, sytuację materialną i życiową, rodzaj sprzętu, urządzeń oraz dofinansowanie z innych instytucji pomocowych, trwałość rezultatów pomocy, jak również aktualne możliwości finansowe Fundacji.
  5.4. Fundacja może zwrócić się do innych instytucji o wsparcie eksperckie w ocenie wniosku oraz poprosić Wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty, informacje, wyjaśnienia.

  6. Czas udzielenia odpowiedzi.

  6.1. Okres rozpatrywania wniosków wynosi do 6 miesięcy.
  6.2. Osoba znajdująca się w wyjątkowo trudnej sytuacji może zwrócić się we wniosku o pilne rozpatrzenie prośby.
  6.3. Fundacja informuje o podjętej decyzji listownie.
  6.4. W razie braku informacji ze strony Fundacji w ciągu 6 miesięcy wniosek uznaje się za nieuwzględniony.

  7. Zasady udzielania wsparcia

  7.1. Przekazanie przez Fundację pomocy następuje po podpisaniu z Wnioskodawcą umowy darowizny.
  7.2. Wsparcie ze strony Fundacji podlega zapisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.
  7.3. Fundacja w ramach Programu przekazuje środki pieniężne na konto bankowe Wnioskodawcy lub sprzedawcy danego sprzętu, urządzenia itp., na podstawie faktury VAT lub pro forma, wystawionej na dane Wnioskodawcy lub przekazuje mu darowiznę rzeczową.
  7.4. Fundacja wpłaca kwotę należności wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 7.3 , wyłącznie do kwoty umowy darowizny zawartej z Wnioskodawcą.
  7.5. W szczególnych przypadkach m.in.: klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych trudnych do przewidzianych sytuacji Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zasadach ustalonych na posiedzeniu Zarządu Fundacji albo do odmowy udzielenia pomocy. W takiej sytuacji, Fundacja poinformuje Wnioskodawca o zaistnieniu ww. okoliczności.
  7.6. Zarząd Fundacji ma prawo sprawdzenia, czy otrzymane przez Beneficjenta środki pieniężne lub darowizna rzeczowa zostały prawidłowo wykorzystane. Beneficjent zobowiązuje się współpracować z Fundacją oraz przekazywać niezbędne dla takiego sprawdzenia informacje.

  8. Informowanie o udzielonym wsparciu

  8.1. Fundacja może informować opinię publiczną o udzielanej pomocy w ramach Programu z zachowaniem anonimowości Beneficjentów.
  8.2. Publikacja wizerunku może być dokonana wyłącznie za zgodą Beneficjentów albo ich opiekunów prawnych. Kwestie te regulowane będą indywidualnie i opisane w umowie darowizny.

  9. Źródła finansowania

  9.1. Fundacja „HASCO-LEK” korzysta ze źródeł finansowania wskazanych w statucie Fundacji. Na potrzeby Programu źródłami finansowania są w szczególności:
  9.1.1. Fundacja „HASCO-LEK” na podstawie zawartego porozumienia z PPF Hasco – Lek S.A. otrzymuje 3% dochodu ze sprzedaży produktów z serii Naturkaps (oznaczonych logo akcji kampanii społecznej „Pomagam? Naturalnie!”-„Podaruj zdrowie nie tylko sobie”) na potrzeby realizacji Programu i udzielaniu wsparcia zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy;
  9.1.2. Darowizny otrzymywane przez darczyńców Fundacji (na potrzeby Programu);
  9.1.3. Otrzymane darowizny z tytułu 1% podatku dochodowego osób fizycznych (na potrzeby Programu).

  10. Postanowienia końcowe

  Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia pomocy, pomimo iż osoba ubiegająca się o pomoc spełnia warunki Programu lub Kampanii, bez podania przyczyny.

   

  Załączniki:
  1) Klauzula informacyjna dla osób fizycznych oraz instytucji społecznych/organizacji pozarządowych;
  2) Wzór oświadczenia o dochodach (osoba fizyczna).