Statut fundacji

 • STATUT FUNDACJI „ HASCO-LEK”

  Uchwalony przez Fundatorów w dniu 9 lutego 2006 roku we Wrocławiu

   

  ROZDZIAŁ I
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  Fundatorzy tworzą w dniu Fundację zwaną dalej ,,HASCO-LEK” aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Oławie pod nr rep. A nr 1030/06, która działa w oparciu o ustawę z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

  § 2

  1. Fundacja posiada osobowość prawną.
  2. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zm.).

  § 3

  Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

  § 4

  1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Fundacja dla wykonania swoich zadań statutowych może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.
  4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

  § 5

  Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

  § 6

  Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej .

  § 7

  Fundacja posługuje się prawnie chronionym znakiem graficznym oraz pieczęcią.

  ROZDZIAŁ II
  CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

  § 8

  1. Celem Fundacji jest:

  • pomoc finansowa i rzeczowa dla dzieci, niezamożnych, samotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych;
  • propagowanie i popieranie wszelkich inicjatyw związanych z pomocą charytatywną (w tym humanitarną);
  • wspieranie działań domów dziecka, starców, hospicjów, ośrodków rehabilitacyjnych, szpitali, aptek;
  • wspieranie rzeczowe i finansowe rodzin wielodzietnych i osób samotnie wychowujących dzieci;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • ratownictwo i ochrona ludności;
  • pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w Polsce i za granicą;
  • promocja i organizacja wolontariatu;
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  • popieranie wszechstronnego rozwoju i promowania nauki, oświaty oraz kultury polskiej;
  • działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • organizowanie szkoleń kursów zawodowych i konferencji;
  • wspieranie i prowadzenie prac naukowych i badawczych;
  • działalność wydawnicza promująca młode talenty;
  • pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz osób chorych;
  • organizowanie imprez kulturalnych.

  2. Działalność prowadzona przez Fundację w całości jest działalnością pożytku publicznego, społecznie użyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych.

  § 9

  Zakres i cel prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego w zakresie działalności nieodpłatnej obejmuje w szczególności:
  • organizowanie, finansowanie i zbiórka odzieży, leków, zabawek, żywności, sprzętów i urządzeń, w szczególności dla dzieci i osób niepełnosprawnych lub chorych,
  • finansowanie i refinansowanie zakupu leków, sprzętu do rehabilitacji, nauki i ćwiczeń,
  • finansowanie zakupu podręczników, przyborów szkolnych i zbiórka,
  • pomoc finansowa i rzeczowa dla wszelkich inicjatyw związanych ze świadczeniem pomocy społecznej,
  • finansowanie posiłków dla dzieci i osób potrzebujących,
  • ustanawianie i finansowanie stypendium oraz tworzenie innych form wsparcia finansowego dla dzieci i młodzieży szczególnie zdolnej,
  • organizowanie lub finansowanie wypoczynku osobom objętym przez Fundację pomocą,
  • organizowanie i finansowanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • pomoc finansowa i rzeczowa dla jednostek świadczących opiekę zdrowotną.

  § 10

  Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

  ROZDZIAŁ III
  MAJĄTEK FUNDACJI

  § 11

  1. Majątkiem początkowym Fundacji jest fundusz założycielski w wysokości 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) wniesiony w gotówce.
  2. Majątkiem Fundacji mogą być : gotówka ruchomości i nieruchomości, papiery wartościowe i prawa majątkowe nabyte lub otrzymane na własność przez Fundację w toku jej działalności.
  3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

  ROZDZIAŁ IV
  DOCHODY FUNDACJI

  § 12

  Źródłami finansowania Fundacji są w szczególności:
  1. dochody ze zbiórek, datków, wpłat osób prawnych i fizycznych, imprez publicznych, biletów wstępu, loterii aukcji po uzyskaniu zezwoleń, określonych odrębnymi przepisami,
  2. spadki, zapisy, darowizny,
  3. subwencje i dotacje osób prawnych i fizycznych
  4. fundusz założycielski Fundacji oraz odsetki bankowe liczone od niego,
  5. środki uzyskane z ruchomego majątku Fundacji i należnych do niej praw majątkowych a także z rachunków i lokat bankowych,
  6. dochody z pomocniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację w rozmiarach służących realizacji celów statutowych opisanych w § 8 i 9.

  § 13

  Do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą a środki z niej uzyskane w całości przekazywane będą na realizacje celów statutowych.

  § 14

  1. Osoby fizyczne lub prawne z kraju i zagranicy, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn lub subwencji o wartości łącznej co najmniej 10 000, – zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) stają się sponsorami Fundacji.
  2. Osoby fizyczne lub prawne, które w inny sposób przyczyniają się do realizacji celów Fundacji również mogą się stać sponsorami Fundacji.
  3. Zaliczenie w poczet sponsorów Fundacji następuje na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.

   

  § 15

  1. Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizacje celów statutowych zgodnie z programem działania Fundacji oraz na niezbędne koszty działalności Fundacji.
  2. Na mocy niniejszego statutu zabrania się :
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

   

  § 16

  1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  2. W księgach rachunkowych Fundacji ewentualnie prowadzona działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

  ROZDZIAŁ V
  ORGANY FUNDACJI

  § 17

  1. Organami Fundacji są :
  • Zarząd,
  • Rada Fundacji.

  ZARZĄD

  § 18

  1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 7 osób powołanych i odwołanych przez Fundatorów, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, Wiceprezesów i Członków Zarządu Fundacji.
  2. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz
  3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
  4. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
  5. Zarząd może być odwołany w każdym czasie.
  6. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie.

  § 19

  Przy Zarządzie co najmniej 3 osobowym, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym do ważności uchwał wymagana jest co najmniej połowa jego Członków.
  Przy równości głosów decydujących głos ma Prezes Zarządu Fundacji.

  § 20

  1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów.
  2. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego Członkami określa uchwalony przez Zarząd regulamin.

  § 21

  Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • bieżące zarządzanie majątkiem Fundacji,
  • uchwalanie zmian statutu,
  • podejmowanie uchwał w zakresie likwidacji Fundacji, połączenia z inną Fundacją,
  • uchwalanie regulaminu wynagrodzenia Zarządu,
  • uchwalanie czasowo określonych i wieloletnich programów działania,
  • tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji oraz innych jednostek organizacyjnych,
  • powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w zakładach i innych jednostkach organizacyjnych Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia, wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
  • podejmowanie wszelkich decyzji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Fundacji.

  § 22

  1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
  2. Wynagrodzenia Członków Zarządu i innych zatrudnionych osób wypłacane jest ze środków wypracowanych przez Fundację .

  § 23

  Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

  RADA FUNDACJI

  § 24

  1. Radę Fundacji wybierają Fundatorzy i sponsorzy lub ich przedstawiciele.
  2. Rada Fundacji składa się od 5 do 20 osób.

  § 25

  Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych, inicjatywnych, opiniotwórczych i doradczych.

  § 26

  Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

  § 27

  Rada Fundacji wybiera ze swego grona na okres 4 lat, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Fundacji. Osoby te stanowią Prezydium Rady Fundacji.
  Posiedzenia Prezydium Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb i uczestniczy w nich Zarząd Fundacji.

  § 28

  Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracą i działaniami Fundacji,
  • nadzór i kontrola dotycząca sfery finansowej i rachunkowej Fundacji,
  • zatwierdzanie uchwał Zarządu w zakresie: zmian Statutu, połączenia się z inną Fundacją,
  • ustalanie ewentualnego wynagrodzenia Zarządu Fundacji,
  • zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  • określenie długoterminowych kierunków działania Fundacji,
  • podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji.

  § 29

  Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do :
  • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień

  § 30

  Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

  § 31

  Członkowie Rady Fundacji nie mogą :
  • pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z Członkami Zarządu,
  • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

  § 32

  Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku odwołania przez Fundatorów, złożenia rezygnacji, nie brania udziału w posiedzeniach Rady więcej niż przez 18 miesięcy lub wykluczenia przez Radę w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów wszystkich jej Członków, za zachowanie godzące w dobre imię Członka Rady.

  ROZDZIAŁ VI
  PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  § 33

  Fundacja może prowadzić w kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomocniczą działalność gospodarczą . Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dokonania zmiany Statutu Fundacji.

  § 34

  1. Zarząd może powołać wyodrębnione zakłady dla prowadzenia pomocniczej działalności gospodarczej Fundacji.
  2. Pomocnicza działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują dyrektorzy powołani przez Zarząd.
  3. Przedmiot pomocniczej działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów nadane przez Zarząd Fundacji.

  ROZDZIAŁ VII
  ZMIANA STATUTU FUNDACJI

  § 35

  Zmiana Statutu nie może w istotny sposób zmieniać celów realizowanych przez Fundację.

  § 36

  Decyzje w przedmiocie zmiany w Statucie podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej 2/3 głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

  ROZDZIAŁ VIII
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 37

  Fundacja może ustanowić dyplomy, odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą przyznawane osobom fizycznym oraz organizacjom prawnym i społecznym zasłużonym dla Fundacji.

  § 38

  1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
  2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

  § 39

  Decyzje o przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały wymagającej 2/3 głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

  § 40

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.
  2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, która wyznacza likwidatora.
  3. Likwidator obowiązany jest działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 41

  Fundacja składa właściwemu ministrowi do 31 marca coroczne sprawozdanie ze swej działalności.

  § 42

  Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji „ HASCO-LEK’’.